cover-image

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Werring & Schuler B.V. (hierna W&S) gevestigd Dolderseweg 79cdef, 3734 BD Den Dolder verwerkt
ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het van groot belang dat er met deze gegevens zorgvuldig
wordt omgegaan en deze worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en
beveiligd. Middels deze privacyverklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen,
waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. In het kort komt onze
privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor de doelen die met u zijn overeengekomen
  • Niet met anderen zullen delen
  • Zorgvuldig beveiligen

Grondslag van de verwerking

W&S moet voor het verwerken en verzamelen van persoonsgegevens in de zin van de AVG
toestemming van de betrokkene hebben. De opdracht die is aangegaan tot dienstverlening dekt deze
eis voor toestemming. Binnen haar dienstverlening gebruikt W&S NAW gegevens om contact op te
kunnen nemen met haar (potentiële) klanten. Daarnaast gebruikt W&S alle aan haar beschikbaar
gestelde (financiële en persoonlijke) gegevens ten behoeve van de uitvoering van de afgesproken
opdracht.

Beveiliging, bewaartermijn en verstrekking aan derden van persoonsgegevens

W&S heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies of
onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn onder
andere: beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd), back-up- en
herstelprocedures, logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke
toegangscodes, verwerkersovereenkomsten met derden, functioneel toegewezen bevoegdheden van
medewerkers, gegevensbeschermingsbeleid en geheimhoudingsverklaring in arbeidscontracten.
W&S bewaart de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de
doelen van de opdracht of om te voldoen aan wettelijke bewaarverplichtingen.
W&S deelt persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de opdracht of wettelijk verplicht. Bij het inschakelen van derde partijen (denk aan het gebruik
van software t.b.v. administratievoering, webhosting, e.d.) worden verwerkersovereenkomsten
gesloten waarmee uw privacy wordt beschermd.

Cookies

Werring & Schuler gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser worden verwijderd.

Privacy rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens: in te zien,
te wijzigen, te verwijderen en mee te nemen (dataportabiliteit). Het recht hiervan kan uitgeoefend
worden door een verzoek te doen via secretariaat@werring-schuler.com. Mochten de gegevens
onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te
laten wijzigen, aanvullen, verwijderen of mee te nemen. U heeft ook het recht om uw toestemming
voor het uitvoeren van de afgesproken opdracht in te trekken. Dat kunt u via secretariaat@werringschuler.com kenbaar maken. Als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens mag u zich altijd tot ons wenden. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Deze versie van de privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de Europese privacyverordening
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in werking treedt op 25 mei 2018. W&S
houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen op basis van geldende wet- en
regelgeving. 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.